Toespraak Governor CBvS

Zeer geachte aanwezigen, Het is in mijn twee ambtsperioden van samen zeven jaren en negen maanden als president van de CBvS, voor het eerst dat ik het genoegen heb een nieuwe bankinstelling te verwelkomen in onze financiële sector. Eerder heb ik te maken gehad met het vertrek van een grote internationale bank uit Suriname, de overname van haar Surinaams bedrijf door een regionale bank van een naburig land. Daarna de afstoting van een groot aandelenpakket in de grootste bank van ons land aan een lokaal verzekeringsconcern. Vaak hebben critici beweerd dat onze bankensector een ‘gesloten’ kliek is. Daarmee wordt het verwijt gemaakt dat toetredingen van nieuwe ‘spelers’ in de markt min of meer bewust wordt tegengewerkt. Niets is minder waar !

Deze toetreding van SCB vandaag logenstraft zulke verwijten, al moeten wij toegeven dat het makkelijk is om aan sommige van de toetredingseisen te voldoen. De CBvS heeft bij wet de taak opgedragen gekregen om zorg te dragen voor een gezonde financiële sector in Suriname. Dat houdt in dat nieuwe toetreders moeten worden getoetst aan eisen van soliditeit, liquiditeit, integriteit en een gezond bankbeleid. De CBvS heeft op schrift criteria vastgesteld aan de hand waarvan zij nieuwe aanvragers voor bankvestigingen beoordeelt. Vandaag is het voor SCB zover dat zij als algemene bank haar deuren mag openstellen voor het publiek.

SCB heeft een lange weg afgelegd om dit heugelijke moment te bereiken. In het traject heeft er helaas een ongewilde stilstand gelegen, die veroorzaakt was door de onverwachte verschuivingen op het politieke vlak na de algemene verkiezingen van 1996. Opgericht bij akte van 2 mei 1996, welke gepubliceerd werd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname van vrijdag 17 mei 1996 No.40, had SCB zich overeenkomstig de Wet al in juli 1996 aangemeld bij de CBvS. Zij werd in augustus daaraanvolgend door de CBvS aangewezen als een kredietinstelling die onder het toezicht van de Bank viel. Zij was toen al met de voorbereidingen begonnen voor haar operationalisering. Maar pas vandaag, 9 jaren later, is ze zover dat ze haar bedrijfsactiviteiten daadwerkelijk mag aanvangen. De komst van SCB nu, mag stellig worden opgevat als een uiting van vertrouwen in de ontwikkeling van ons land, met name op het financiële en economische vlak, en vertrouwen in de vooruitzichten die onze economie voor de komende jaren biedt. SCB is een 100-procent particulier initiatief. De investeringen in haar kapitaal is deels uit het buitenland afkomstig. Dat geeft nog eens een extra accent aan de positieve verwachtingen die bij SCB leven over de groeimogelijkheden van ons land. SCB is een initiatief van Surinaamse Nederlanders. Ze wil een financiële brug slaan tussen ons land en onze voormalige landgenoten in Nederland en hun nakomelingen. De samenleving in Suriname eist transparantie. Al deze principes, regels en gedragscodes zijn primair erop gericht een attitude van goede ‘corporate governance’ te kweken en te behouden in een bank. Vertrouwen van het publiek is het sleutelwoord en dat vertrouwen mag nooit verloren gaan. Laat mij nu enkele woorden wijden aan de interne ondernemingscultuur van banken. De interne ondernemingscultuur slaat op de methoden die de mensen aan de top bij de bank hanteren bij hun bedrijfsvoering. Het slaat op de gedachten die zij koesteren en op hun gevoelens, hun moraliteit, hun ambities. Ze stelt de eis dat die mensen voldoende toegerust en bekwaam zijn in het leidinggeven aan hun bank. De interne ondernemingscultuur is een onderdeel van het begrip ‘corporate governance’ dat tegenwoordig zo in zwang is. Het vereist dat er checks and balances zijn in het bestuur en de aanwezigheid van een raad van commissarissen van kaliber die van wanten weet. Een ander punt van belang betreft tegenstrijdige belangen (conflict of interest). Bestuurders mogen absoluut geen tegenstrijdige belangen hebben met de bankinstelling waar zij leiding aan geven.

SCB, ik verwelkom u als nieuwkomer in de Surinaamse financiële sector en spreek vertrouwen uit dat u zich zal profileren als een goede aanwinst voor de ontwikkeling van ons land. Tevens als een waardige deelneemster aan het maatschappelijk verkeer, in het bijzonder op het terrein van financiën en economie. Wij spreken de hoop en verwachting uit dat u een wezenlijke bijdrage zult leveren aan het volk.

Een bank draagt een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij het faciliteren van klanten. Deze verantwoordelijkheid houdt in dat banken zich terdege ervan bewust moeten zijn dat zij alleen voor maatschappelijk verantwoorde projecten kredieten verschaffen. Een bank zou verweten kunnen worden een maatschappelijk onverantwoorde prestatie te leveren, als zij een maatschappelijk onverantwoord project zou financieren. Met een parafrase op de tewaterlating van een schip, eindig ik met de woorden: “SCB, ik wens u een behouden vaart !”

Ik dank U!