Toespraak voorzitter Bankiersvereniging

Overige geachte aanwezigen,
Gaarne voldoe ik aan het verzoek van President Commissaris Baidjnath Misier om vanavond namens de Surinaamse Bankiersvereniging een kort woord tot u te richten. Dit in verband met de officiële start per heden van de activiteiten van Surichange Bank N.V. Handels-Krediet-en Industrie-bank N.V. Ik wil beginnen met de aandeelhouders, Raad van Commissarissen, Directie, Staf en Personeel van Surichange Bank N.V. namens alle leden van de Surinaamse Bankiersvereniging van harte te feliciteren met het bereiken van deze mijlpaal en hen veel succes toe te wensen. Wij zijn bereid u te ondersteunen en met u samen te werken, gericht op het bereiken van wederzijds voordeel.

Zoals u weet bestaat de Surinaamse Bankiersvereniging uit zes gewone leden, zijnde in Suriname opererende algemene banken te weten de Surinaamse Postspaarbank, de DSBBank, de RBTT-Bank, de Surinaamse Volkscredietbank, de Landbouwbank en de Hakrinbank. De NOB, die geen algemene bank is, is buitengewoon lid. De Finabank heeft het Lidmaatschap van onze vereniging (nog) niet aangevraagd. Surichange bank wordt als u goed heeft geteld, de achtste algemene Bank in Suriname.

De opening van een nieuwe bank is een niet alledaagse gebeurtenis getuige het feit dat de voorlaatste opening van een nieuwe bank ongeveer 10 jaren geleden plaatsvond. (Finabank) RBTT is enige jaren terug toegetreden tot de Surinaamse Bankenmarkt, maar zij nam de activiteiten over van de ABN-AMRO en begon dus niet vanaf grassroots zoals Surichange Bank nu doet. Een traject overigens met grotere uitdagingen en risico’s.

Aan de start van de bankactiviteiten van Surichange Bank N.V. is veel werk vooraf gegaan. Het idee om met een bank te beginnen ontstond ongeveer 10 jaar geleden bij de heer Baidjnath Misier. Surichange is al 19 jaren bekend als een goed georganiseerd wisselkantoor en wilde graag de stap maken naar een volwaardige Bankinstelling. Daartoe werd in 1996 Surichange Bank N.V. opgericht. In de jaren daarna werd hard gewerkt aan het voldoen aan de kwaliteitscriteria om een bank te mogen opzetten en sinds kort beschikt Surichange over een verklaring van geen bezwaar van de Centrale Bank van Suriname. Vandaar dat zij vandaag haar deuren kan openen voor het grote publiek. Surichange wordt zoals ik al eerder zei de achtste Commerciële Bankinstelling in Suriname. Hoewel er nu acht commerciële banken in Suriname actief zijn, kent de Surinaamse Bankenmarkt toch een vrij hoge mate van concentratie. Drie Banken te weten DSB-Bank, RBTT-Bank Suriname en Hakrinbank hebben een marktaandeel van meer dan 80%. Er valt de laatste jaren een enorme dynamiek en toenemende concurrentie waar te nemen in de Surinaamse Bankensector en de modernisering gaat vrij hard. Nieuwe bankproducten worden in snel tempo ontwikkeld met intensieve toepassing van ICTmogelijkheden. Een greep uit de nieuwe bankproducten van de laatste jaren, laat de introductie zien van:

• ATM’S
• POS
• B-Nets met de gastgebruik ATM’S en later dit jaar ook POS
• Telephone Banking
• Credit Cards

En op korte termijn zijn meer innovatieve bankproducten te verwachten, bijna allemaal ICTDriven. Deze zaken vergen forse investeringen in zowel Hardware als Software (alles in vreemde valuta) evenals jaarlijkse onderhoudskosten. En dan te bedenken dat marges onder druk staan als gevolg van toenemende concurrentie. Wij hebben echter geen keus omdat de consument meer wil en Globalisatie/ Regionale Economische Integratie zorgen voor een verruimd aanbod, ook buiten ons om. De nieuwe bankproducten die een verhoogd risico met zich meebrengen, maar ook verscherpte regelgeving vanuit monetaire en justitiële autoriteiten stellen zeer hoge eisen aan het management en met name het risico management van banken. Binnen onze instellingen is Risk Management nu van zeer grote importantie en is de functie van de Risk Manager in zwaarte en belangrijkheid toegenomen. Ik ben ervan overtuigd dat ook binnen uw instelling hieraan adequate aandacht gegeven zal worden. Wij staan positief tegenover concurrentie, omdat het ons alert houdt en dwingt om zo efficiënt mogelijk te operen. Een bank is geen gewoon bedrijf. Er zijn vele Steakholders en de maatschappelijke kosten van de deconfiture van een bank zijn erg hoog. Ik zei ook dat de concurrentie binnen het bankwezen de laatste jaren fors is toegenomen. U hoeft de nieuwsmedia maar te volgen en zult zelf constateren hoe sterk de concurrentie is.
Wij zijn ‘Friendly Competitors’ zeggen wij binnen de Surinaamse Bankiersverenigingen en wij beschouwen Surichange Bank ook als zodanig, als een Friendly Competitor. Wij kijken uit naar de verrichtingen van Surichange Bank. Wij spreken de hoop uit dat het een bank mag worden met een duidelijke toegevoegde waarde voor de Surinaamse Bankensector en de Surinaamse gemeenschap. Ik wil u nogmaals namens onze leden van harte feliciteren met de mijlpaal die vandaag is bereikt. Ik herhaal dat wij u willen ondersteunen en met u willen samenwerken op basis van wederzijds voordeel. Als u lidmaatschap van de Surinaamse Bankiersvereniging wilt aanvragen gelden de volgende regels: “Leden der vereniging kunnen zijn in Suriname Gevestigde Rechtspersonen, die het bedrijf van bankier uitoefenen en tevens vallen onder het toezicht van de Centrale Bank van Suriname”.
Het lidmaatschap van de vereniging wordt verkregen door de aanneming op voordracht van twee leden door de algemene vergadering van leden.
Ik wil besluiten met te zeggen:
“Surichange bank het gaat u goed”.