Toespraak President Commissaris SCB

Zeer geachte aanwezigen,
Mag ik u van harte welkom heten op deze voorons zo gedenkwaardige dag. Ik wil beginnen met een ieder die op enigerlei wijze heeft geholpen bij de totstandkoming van dit voor Suriname nieuwe en naar ik mag hopen belangrijk bedrijf dank te zeggen voor de ernst en toewijding die daarbij aan de dag werd gelegd. Een bijzonder woord van dank breng ik uit aan de werkers van het eerste uur met name:

• Zijne Excellentie drs. Ragoebarsingh,
• Governor van de Centrale Bank van Suriname,
• Mijne heren directeuren van instellingen en bedrijven,
• Eerwaarde geestelijken,
• Voorts iedereen die ons vereert met hun aanwezigheid.
• Drs. Raghoebarsingh in een andere hoedanigheid
• Drs. Inder Rhambarse
• Drs. Andre Brahim
• Ewald Joemrati, M.Sc.
• Mr. drs. Archie Marshall
• Mr. Jagdis Nannan Panday
• De heer Naresh Sanchit
• Mevrouw Drs. Marlene Chou

Vervolgens de Leden van de directie Mr. Nancy Bandhoe die inmiddels is afgetreden, de huidige directeur drs. Stanley Mathura en de consultant R. Merhai. Last but not least wil ik dank uitbrengen aan het personeel dat zich de afgelopen 19 jaar heeft ingezet – op dusdanige wijze dat wij een grote tevreden clientèle hebben kunnen vormen - en waarop wij kunnen voortbouwen zodat wij vandaag met veel vertrouwen kunnen overstappen op een hogere etage van geldvoorziening. Geld, beste mensen, vormt de brandstof of smering voor de economie. Zonder geld kan een economie niet draaien. Een bank vormt het servicestation waar de brandstof samenkomt en van waaruit die wordt doorgepompt naar de economie. Economie wordt wel eens aangeduid als de leer van de keuzes. De economie van de burger begint bij een boodschappenlijst. Hoeveel geld heb ik in huis, op de bank en welke zijn mijn uitgaven nú en in de toekomst? De burger moet steeds afwegen wat hij met zijn geld moet doen. Moet hij het geld beleggen of direct uitgeven.
Hoe zit het met zijn pensioenvoorziening.

Bij deze keuze spelen de banken een grote rol. De centrale bank die zorgt voor de stabiliteit van de munteenheid. De particuliere banken zorgen voor een gezonde beleggingspolitiek. Dank zij het beleid van de huidige president van de centrale bank is de munteenheid stabiel geworden. Er is meer vertrouwen. In tegenstelling tot de perioden van inflatie zijn de burgers bereid hun gelden voor een langere termijn vast te houden. Het geld heeft waarde, men wil het beleggen en zoekt de bank op voor adviezen etc. De bank heeft een ruimere werkkring. Langere termijn vastleggen betekent beleggen, rentegevend maken. Ziedaar een van de overwegingen die leidden tot onze beslissing om een nieuwe bank te vestigen in dit land. De grondslag van ons bedrijf werd gelegd in de turbulente periode van de tachtiger jaren toen de burgers zo snel mogelijk van hun geld afwilden. Dat was de periode van het wisselkantoor. Wij zagen kans door een doordacht beleid het vertrouwen te verwerven van grote groepen cliënten. De geldhandel is nu in rustiger vaarwater terechtgekomen.
Goed ondernemen betekent dan ook zich constant aanpassen aan gewijzigde omstandigheden want in de economie betekent stilstand achteruitgang. De tijdgeest vereiste een verbetering in status van onze onderneming. Deze verbetering is een omschakeling van cambio naar bankbedrijf. De transformatie ging niet zonder slag of stoot. De ombouw van wisselkantoor naar handelsbank vergde:

  • Opleiding, omscholing, vorming en training van het personeel.
  • Daarnaast vereiste het ook inzicht in de Surinaamse economie en in de nieuwe trends op de financiële wereldmarkt.

We moeten inspelen op de uitdijende globalisatie en andere mondiale ontwikkelingen op basis van de voortschrijdende kennis en inzichten. Als bank zullen wij moeten gaan opereren op de wereldmarkt en op markten voor harde valuta. Als bank zullen wij ook moeten gaan samenwerken met regionale banken. Wij realiseren ons terdege dat wij met de bestaande professionals moeten gaan opnemen. Maar wij zijn in staat dank zij het feit dat wij de afgelopen twintig jaren hebben geopereerd in een markt die vreemd is aan het operatieterrein van de andere plaatselijke banken een bijdrage te kunnen leveren tot de uitbouw van de voorraad bankproducten.

Bezet je handen niet want anders kan je niet Vanwege onze directe toegang tot het buitenland – wij hebben al vestigingen in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag, zijn wij in staat de buitenlandse verplichtingen van onze cliënten snel en efficiënt af te handelen. We zijn in staat onze klanten in contact te brengen met buitenlandse ondernemers en instellingen die o.a. op zoek zijn naar partners in Suriname. Immers, elke periode doet steeds rijkdom, geluk, kennis ook deugd van het menselijk ras toenemen. Surichange Bank is dus een intermediaire factor tussen verschillende doelgroepen in de samenleving en m.n. in het buitenland waar Suriname nog niet vertegenwoordigd is in de wereld der banken en of financiële instellingen. Met passende trots houden we het nationaal belang hoog in het vaandel en vormen een identificatiepunt voor vele landgenoten in het buitenland. Ook deze investering c.q. inspanning is een verbetering van de kwaliteit van de samenleving. Uw aanwezigheid en support uit de eigen kring ervaren wij zeer positief en zijn wij u daarvoor erkentelijk.
Ik dank u!